31.6 C
Αθήνα
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024, 3:18
ΠΟΛΙΤΙΚΗΡΟΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόστιμο 100 ευρώ: Θα παρέμβει επιτέλους η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; Επείγουσα έκκληση Καθηγητών ΑΕΙ και Δικηγόρων

Πρόστιμο 100 ευρώ: Θα παρέμβει επιτέλους η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων; Επείγουσα έκκληση Καθηγητών ΑΕΙ και Δικηγόρων (έγγραφο).

“Μίας μεγάλης κλίμακας παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό την επιβολή του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 24 ν. 4865/2021” επισημαίνουν Καθηγητές ΑΕΙ και Δικηγόροι που επέδωσαν χθες, 8.3.2022, με δικαστικό επιμελητή “Επείγουσα Έκκληση” προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να παρέμβει άμεσα για την υπεράσπιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη δεκάδες πολίτες έχουν απευθυνθεί για το θέμα αυτό στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων της ΗΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Υγείας ζητώντας να μην χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα τους σε παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , η οποία σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είχε ενεργήσει αυτεπαγγέλτως αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ για την επιβολή του προστίμου, καθώς παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το θέμα αυτό, ήδη έχει τις διαστάσεις σκανδάλου και οποιαδήποτε περαιτέρω ολιγωρία από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την “ανεξαρτησία” της και την ορθή θεσμική λειτουργία της. Ακολουθεί το κείμενο της Επείγουσας Έκκλησης με τις υπογραφές Καθηγητών ΑΕΙ και Δικηγόρων

ΠΡΟΣ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αθήνα, 3-3-2022

ΘΕΜΑ: Επείγουσα έκκληση Νομικών και Καθηγητών Α.Ε.Ι.

Σας απευθύνουμε την παρούσα επείγουσα έκκληση και ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μιας μεγάλης κλίμακας παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς με σκοπό την επιβολή του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 24 ν. 4865/2021 .

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 της υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 608/12.2.2021) προβλέπονται τα εξής:

(1) Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης” (ΗΔΙΚΑ Α.Ε) με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961 και εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (i) ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α) (ii) ένδειξη σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού για την επιβολή μισού ή πλήρους προστίμου (iii) ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας. (άρθρο 2 παρ. 2).

(2) Τα στοιχεία  για την κατάρτιση της εν λόγω λίστας αντλούνται από:

α) το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α` 256) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

β) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, από το οποίο διαπιστώνεται η διενέργεια ή μη εμβολιασμού κατά του COVID-19,

γ) τα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 και Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α` 215),

δ) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID- 19 του εικοστού ενάτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α`75), από το οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή απαλλαγής από εμβολιασμό λόγω νόσησης του υπόχρεου  φυσικού προσώπου,

ε) τις θετικές αποφάσεις απαλλαγής από τον εμβολιασμό που έχουν γνωστοποιηθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τις υγειονομικές επιτροπές, και τις αιτήσεις απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ` αρ. 81185/27.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

στ) το Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού, τα δεδομένα του οποίου συμπληρώνονται από τις λίστες προτεραιοποίησης από τη ΓΓΠΣΔΔ.

Επειδή τα στοιχεία για τη δημιουργία της παραπάνω λίστας συνιστούν “ευαίσθητα” προσωπικά δεδομένα των οποίων η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στον εξαντλητικό κατάλογο εξαιρέσεων, ο οποίος παρατίθεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.

Επειδή τα ως άνω στοιχεία έχουν συλλεχθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτόν που καθορίζεται με το άρθρο 4 παρ. 2 της  με αριθ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ  και σύμφωνα με  το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4624/2019 η επεξεργασία “ευαίσθητων” δεδομένων για σκοπό διαφορερικό από αυτόν που έχουν συλλεχθεί επιτρέπεται μόνο εφόσον εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 ν. 4624/2019.

Επειδή από το στοιχείο “ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας” που περιέχει η εν λόγω λίστα προκύπτει και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στη Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν.3892/2010, η οποία είναι επίσης παράνομη για τους παραπάνω λόγους και επιπροσθέτως γιατί δεν αναφέρεται στην ΚΥΑ.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. : “Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν”, “Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς…” και “Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής”. Για τους λόγους αυτούς. Ζητάμε την άμεση και κατά νόμον παρέμβασή σας

Με εκτίμηση

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 1. Σπύρος Μαρκέτος του Αλεξάνδρου, Καθηγητής Ιστορικός, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
 2. Βασιλική Αρωνιάδου – Andresjaska, PhD Research Professor, Neurosciences Maryland.
 3. Nίκος Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.
 4. Χρήστος Ταξιλτάρης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
 5. Αντώνιος Ανδρεάτος, Καθηγητής Σχολής Ικάρων.
 6. Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 7. Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Πανεπιστημίου Πατρών.
 8. Λουκής Χασιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
 9. Κωνσταντίνα Ριτσάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 10. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, τ. Καθηγητής Γεωφυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
 11. Συγκλητή Πελίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 12. Δημήτριος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 13. Λία Γκιόκα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τρμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
 14. Ευάγγελος Χ. Παπακίτσος, ΕΔΙΠ, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 15. Κυριακή Σομπόνη, Διοικητικό Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ερευνήτρια.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 1. Παναγιώτα Τσέλιου του Βασιλείου, δικηγόρος Αθηνών, Α.Μ.Σ.Α 27325
 2. Βασίλης Παπανικολάου, δικηγόρος Πειραιά, ΑΜ/ΔΣΠ 2391.
 3. Αθανασία Μιχελή του Αναστασίου, Δικηγόρος Αθηνών, ΔΣΑ 21928,
 4. Παναγιώτα Πρωτονοταρίου, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜ/ΔΣΑ 23070
 5. Στέλλα Στ. Πατρώνα, δικηγόρος Πειραιά, ΑΜ/ΔΣΠ 2078
 6. Άννα Ντέμου, δικηγορος Θεσ/κης ΑΜ 9763 ΔΣΘ
 7. Κωνσταντίνος Γαρεφος του Ιωάννου, Δικηγόρος Αθηνών, ΔΣΑ 30489
 8. Αναστασία Μαγκλή του Χαράλαμπου, Δικηγόρος Πειραιά ΑΜ/ΔΣΠ 3020
 9. Αικατερίνη Πουλάκη του Κυριάκου, Δικηγόρος Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ 25833
 10. Ιωάννης Τσουκαλάς του Σπυρίδωνος, Δικηγόρος Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ 25833
 11. Αθανασία Γεωργοσοπούλου του Δημητρίου, Δικηγόρος Χαλκίδας, ΑΜ/ΔΣΧ 447
 12. Ελένη Καστρινάκη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ 11067
 13. Στυλιανή Χασάπη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Σπάρτης, ΑΜ/ΔΣΣπ 73
 14. Ελένη Ν. Ευστρατίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΑΜ/ΔΣΘ 7058
 15. Βαρβάρα Τζαβάρα του Ανάργυρου – Νικολάου, Δικηγόρος Αθηνών, ΑΜ/ΔΣΑ 28188
 16. Ελισσάβετ Καπλάνογλου του Σταύρου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΑΜ/ΔΣΘ 7778
 17. Αναστάσιος Κώνστας του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών ΑΜ/ΔΣΑ 23108

Πηγή: https://diktioenkat.blogspot.com/2022/03/blog-post.html

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.03.2022

Διαβάστε – Το Deep State των ΗΠΑ ξεμένει από Συμμάχους…

Δείτε το βίντεο – Η ανθρώπινη ιστορία ξαναγράφεται στις μέρες μας. Και μπαίνει στις πραγματικές της βάσεις.

ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ένα εγχειρίδιο αφύπνισης… ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΈΚΠΤΩΣΗ… Εάν ενδιαφέρεσαι για την απόκτηση του, επικοινώνησε μαζί μου μέσω του mail nikolaosgeor@gmail.com

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Στόχος η Ελλάδα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Υπόθεση Θεοδωρικάκου: Μαρτυρία – φωτιά εμπλέκει το Μέγαρο Μαξίμου!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αχ βρε Πούτιν, τί πας και θυμάσαι και τα θυμίζεις και σ’ εμάς …

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ