15.9 C
Αθήνα
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024, 3:12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΥΨΕΛΗ”. ΠΩΣ ΤΟΝ ΠΙΝΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΕΝΤΟ ΕΙΠΑΜΕ;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΥΨΕΛΗ”. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; ΠΡΙΝ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΨΕΛΗ. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΔΩ.

ΛΟΙΠΌΝ ὍΠΩΣ ὍΛΟΙ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΠΡὌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΆ ΤΉΝ ΔΟΜΉ ΜΈΣΑ ΣΤΉΝ ὉΠΟΊΑ ΒΙΏΝΟΥΝ ΤΆ ἜΝΤΟΜΑ ΜΈΛΙΣΣΕΣ. ΚΑΊ ὍΠΩΣ ἘΠΊΣΗΣ ΚΑΛΩ͂Σ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ,ΤΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΗΣ ΕἾΝΑΙ ΟἹ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ/ΤΆΞΕΙΣ ΠΟΎ ΤΉΝ ἈΠΟΤΕΛΟΥ͂Ν ΚΑΊ Ἡ ἘΡΓΑΣΊΑ ΠΟΎ ἈΝΑΛΟΓΕΙ͂ ΣΤΉΝ ΚΆΘΕ ΜΊΑ ἘΞ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν. ἜΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΌΝ ΤΊΣ ἘΡΓΆΤΡΙΕΣ,ΤΟΎΣ ΚΗΦΗ͂ΝΕΣ ΚΑΊ ΤΉΝ ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ. ΚΑΊ ΠΟΙΌΣ ΕἾΝΑΙ Ὁ ῬΌΛΟΣ ΤΟΥΣ; ΟἹ ἘΡΓΆΤΡΙΕΣ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ ἈΣΤΑΜΆΤΗΤΑ ΓΙΆ ΝΆ ΚΤΊΖΟΥΝ ΤΉΝ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΜΈ ΤΆ ΠΟΛΥΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΤΗ͂Σ ΒΑΣΊΛΙΣΣΑΣ ΚΑΊ ΝΆ ΤΗ͂Σ ΚΟΥΒΑΛΟΥ͂Ν ΤΡΟΦΉ ΓΙΆ ΝΆ ΤΉΝ ΤΑΪ́ΖΟΥΝ. ΟἹ ΚΗΦΗ͂ΝΕΣ ΤΌ ΜΌΝΟ ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΕἾΝΑΙ ΝΆ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΥ͂Ν ΤΉΝ ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ,ΜΕΤΆ Ἡ ΤΎΧΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΗ : ἘΞΟΡΊΑ ΚΑΊ ΘΆΝΑΤΟΣ.

ΓΙΆ ΝΆ ΓΝΩΡΊΖΕΙ Ὁ ΚΑΘΕΊΣ ΤΌΝ ῬΌΛΟΝ ΤΟΥ ΣΤΉΝ ΝΈΑ «ἙΛΛΆΔΑ 2.0» –ἘΔΩ͂ ΚΙ᾿ἘΔΩ͂- ΤΟΥ͂ ΚΟΎΛΗ ….

ΤΊ ΕἾΝΑΙ ΛΟΙΠΌΝ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΥ̓ΤΌ ΠΟΎ ΠΡΟΟΡΊΖΕΤΑΙ ΓΙΆ ΤΊΣ ΝΈΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ; ΔΙΑΒΆΖΟΥΜΕ ἈΠΌ ΤΉΝ ΣΕΛΊΔΑ ΤΗ͂Σ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ ΠΟΎ ΕἾΝΑΙ,ὍΠΩΣ ΛΈΕΙ,«ἝΝΑΣ ἈΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ, ΜΉ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΌΣ, ἘΡΕΥΝΗΤΙΚΌΣ ὈΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΜΈ ΣΤΌΧΟ ΝΆ ΣΥΜΒΆΛΛΕΙ ΣΤΌΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΙΆΛΟΓΟ ΝΆ ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ ΛΎΣΕΙΣ ΣΈ ΟἸΚΟΝΟΜΙΚΆ,ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΚΑΊ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΗ͂Σ ΧΏΡΑΣ.

ἈΣΧΟΛΕΙ͂ΤΑΙ ΜΈ ΘΈΜΑΤΑ ΟἸΚΟΝΟΜΊΑΣ, ἈΝΑΠΤΎΞΕΩΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ͂Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗ͂Σ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ, ὙΓΕΊΑΣ ΚΑΊ ἘΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΟΣ.». ( ἘΔΩ͂ ὍΠΟΥ ἜΧΕΙ ἘΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΝΆ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΤΊ ὙΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΠΏΣ ΔΕΝ ΕἾΝΑΙ. ἘΚΕΙ͂ ΘΆ ΚΑΤΑΛΆΒΕΤΕ ἘΠ᾿ἈΚΡΙΒΩ͂Σ ΤΊ ΕἾΝΑΙ ΚΑΊ ΤΊ ἘΞΥΠΗΡΕΤΟΥ͂Ν. ἈΚΌΜΗ ΔΈ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ὍΤΑΝ ΔΙΑΒΆΣΕΤΕ ΠΟΙΟΊ ἈΠΑΡΤΊΖΟΥΝ ΤΌΝ ἘΝ ΛΌΓΩΙ ὈΡΓΑΝΙΣΜΌ. ΣΤΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΘΆ ΒΡΕΙ͂ΤΕ ΤΌΝ ἈΠΌΣΤΟΛΟ ΔΟΞΙΆΔΗ,ΤΌΝ ἘΦΡΑΊΜΟΓΛΟΥ ( ΤΟΥ͂ ΜΕΊΖΟΝΟΣ ἙΛΛΗΝΙΣΜΟΥ͂).

ΤΌΝ ΓΝΩΣΤΌ ἈΠΌ ΤΉΝ ἘΠΙΤΡΟΠΉ 2021 ΣΤΆΘΗ ΚΑΛΎΒΑ,ΤΌΝ ΠΡΟΩΘΗΤΉ ΤΗ͂Σ ΤΈΧΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗ ΔΑΣΚΑΛΌΠΟΥΛΟ ὩΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ͂ ἘΠΟΠΤΙΚΟΥ͂ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ,ΝΑΊ ΚΑΊ Ὁ ΥἹΌΣ ΒΕΡΈΜΗΣ ΜΈΣΑ.ἈΛΛΟΊΜΟΝΟΝ ἌΝ ἜΛΕΙΠΕ ἝΝΑΣ ΒΕΡΈΜΗΣ ! Ὁ ἘΚ ΤΟΥ͂ ΚΟΛΛΕΓΊΟΥ ἈΘΗΝΩ͂Ν ΝΙΚΗΦΌΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ͂ΡΟΣ Ὁ ὉΠΟΙ͂ΟΣ ΠΑΡ᾿ὉΛΊΓΟΝ ΝΆ ΕἾΧΕ ΓΊΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΣΤΉΝ ΘΈΣΙΝ ΠΟΎ ἜΛΑΒΕ Ὁ ΠΑΠΑΔΗ͂ΜΟΣ. Ἡ ΣΤΈΛΛΑ ΒΕΡΝΊΚΟΥ ΤΗ͂Σ ΟἸΚΟΓΕΝΕΊΑΣ ἘΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩ͂Ν ΒΕΡΝΊΚΟΥ ΠΟΎ ΤΟΎΣ ΕἼΔΑΜΕ ἈΝΆΜΕΣΑ ΣΤΌΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΤΩ͂Ν ΔΟΣΙΛΌΓΩΝ ΤΗ͂Σ ΚΑΤΟΧΗ͂Σ,

ΑΥ̓ΤΟΊ ΠΟΤΈ ΔΈΝ ΧΆΝΟΝΤΑΙ. ΚΑΊ ΠΟΛΛΟΊ ἌΛΛΟΙ …ΕΥ̓ΑΊΣΘΗΤΟΙ ΓΕΝΙΚΩ͂Σ…  ). Ἤ ἈΛΛΙΩ͂Σ ΜΕ ΟΛΑ ! ΝΆ ΤΌ ΠΩ͂ ΚΑΊ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ; ΕἾΝΑΙ ΜΊΑ ὉΜΆΔΑ ΠΟΎ ἜΧΕΙ ἈΝΑΛΆΒΗ ΤΉΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑ͂Σ «ΝΈΑΣ ἙΛΛΆΔΟΣ» ΚΑΤ᾿ ἈΠΟΚΟΠΉΝ ! ΠΑ͂ΜΕ ΝΆ ᾿ΔΟΥ͂ΜΕ ΤΌ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΎ ΥἹΟΘΈΤΗΣΕ Ἡ ΔΌΜΝΑ ΤΟΥ͂ ΚΟΎΛΗ ΚΑΊ ΤΗ͂Σ UNISEF ΠΟΎ ΜΕΡΙΜΝΑ͂ ΓΙΆ ΤΆ ΠΡΟΣΦΥΓΌΠΟΥΛΑ ( ΕΔΩ) ΚΑΊ ΘΈΛΕΙ ΝΆ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΗΙ ΤΆ ἌΜΟΙΡΑ ἙΛΛΗΝΌΠΟΥΛΑ ΣΤΉΝ «ΝΈΑ ΚΑΝΟΝΙΚΌΤΗΤΑ»,ΜΈΣΩΙ ΤΟΥ͂ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΚΥΨΕΛΗ» : 

«… “Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΠΛΈΟΝ ΞΕΚΆΘΑΡΑ ΩΣ ΈΝΑ ΚΟΡΥΦΑΊΟ ΘΈΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

…Η ΟΜΆΔΑ ΕΙΔΙΚΏΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΆΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΌΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ.

Η ΟΠΟΊΑ ΕΊΧΕ ΣΥΣΤΑΘΕΊ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΎ ΔΌΜΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ(ΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ). ΚΑΙ, ΥΠΌ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ YALE (ΚΑΙ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ ADVISORY BOARD ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ) ΚΏΣΤΑ ΜΕΓΉΡ ΣΥΝΈΤΑΞΕ ΈΝΑ ΕΚΤΕΝΈΣ ΚΕΊΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΟΥ, ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ, ΑΝΑΛΎΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΏΣ ΤΟ ΠΏΣ ΑΚΡΙΒΏΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΊ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΊ ΣΤΗ ΧΏΡΑ…ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ Η ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΑΓΩΓΉ…Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ Η ΚΡΙΣΙΜΌΤΕΡΗ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ” ΒΑΘΜΊΔΑ

ΑΠΌ ΤΟ ΩΡΟΛΌΓΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉΣ ΔΟΜΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ, ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΎΠΝΟ, ΤΟ ΦΑΓΗΤΌ, ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ.

…ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΌ, ΌΜΩΣ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΠΟΤΕΛΟΎΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ ΣΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΠΡΌΤΑΣΗΣ, ΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ ΑΥΤΌ ΕΛΉΦΘΗ ΥΠ’ ΌΨΙΝ.… 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΈΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΗΛΙΚΊΑ ΑΠΌ ΟΚΤΏ ΧΏΡΕΣ: ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΔΑΝΊΑΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟΙΣΛΑΝΔΊΑΙΤΑΛΊΑ (ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΆΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΆΣΗΜΟ “ZEROSEI” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΤΟΥ HARVARD), ΚΎΠΡΟΚΑΝΑΔΆ (ΜΕ ΤΟ “ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ“) ΚΑΙ, ΒΈΒΑΙΑ, ΤΗ ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ, ΜΕ ΤΟ ΕΠΊΣΗΣ ΔΙΆΣΗΜΟ “TE WHĀRIKI“, ΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΠΟΥ ΙΣΧΎΕΙ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΑΠΌ ΤΟ 1996. ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΌΛΩΝ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΑΝΑΔΕΊΧΤΗΚΑΝ ΚΆΠΟΙΑ ΚΟΙΝΆ ΣΗΜΕΊΑ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΞΊΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΌΛΑ.

…ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΡΌΛΟ ΣΤΟ ΝΈΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΤΈΧΕΙ, ΦΥΣΙΚΆ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ.”ΜΑΘΑΊΝΟΝΤΑΣ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ“, ΓΡΆΦΕΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΟΜΆΔΑ PROJECT ZERO ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΤΟΥ ΧΆΡΒΑΡΝΤ, “ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΔΟΚΙΜΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΈΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΎΜΒΟΛΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ, ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΡΊΣΚΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΦΑΝΤΆΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ“…

…ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΏΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ 24 ΩΡΏΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΜΕΝΤΌΡΩΝ ΓΙΑ ΜΊΑ ΩΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΔΟΜΉ. ΟΙ ΜΈΝΤΟΡΕΣ ΑΥΤΟΊ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΈΜΠΕΙΡΟΙΚΑΤΑΡΤΙΣΜΈΝΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΊ, ΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΏΓΗΣΗΣ… Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΈΧΕΙ ΑΦΕΝΌΣ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΈΓΚΑΙΡΗ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΏΝ ΔΥΣΚΟΛΙΏΝ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ…ΤΗΝ ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ …

…ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ REACH UP AND LEARN.

ΈΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ, ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΆ ΣΧΕΔΙΆΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ ΣΆΛΙ ΓΚΡΆΝΘΑΜ ΜΑΓΚΡΈΓΚΟΡ…ΔΊΝΕΙ ΜΕΓΆΛΗ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΕΝΉΛΙΚΑ-ΠΑΙΔΙΟΎ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΑΠΌ ΕΥΈΛΙΚΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ Η ΟΜΆΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΊΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΆΛΙ ΓΚΡΆΝΘΑΜ ΜΑΓΚΡΈΓΚΟΡ, ΠΟΥ ΣΉΜΕΡΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΊΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ ΣΤΟ UCL, ΠΡΟΣΆΡΜΟΣΕ ΚΑΙ “ΕΞΕΛΛΉΝΙΣΕ” ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΎΝ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ “ΚΥΨΈΛΗΣ”

….ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΑ ΉΤΑΝ ΣΚΌΠΙΜΟ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΊ ΈΝΑΣ/ΜΊΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΒΑΘΜΊΔΕΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ

ΤΏΡΑ ΠΟΙΟΊ ῬΌΛΟΙ ἘΠΙΦΥΛΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΉΝ ΚΥΨΈΛΗ ΤΗ͂Σ «ΝΈΑΣ ἙΛΛΆΔΟΣ 2.0» ΓΙΆ ΤΆ ἙΛΛΗΝΌΠΟΥΛΑ,ΜΑ͂ΛΛΟΝ ΔΈΝ ΘΈΛΕΙ ΚΑΊ ΠΟΛΛΉ ΣΚΈΨΙΝ. ἌΝ ἈΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥ͂ΜΕ ΤΊΣ …ΕΥ̓ΑΙΣΘΗΣΊΕΣ ΤΗ͂Σ ΔΌΜΝΑΣ ΤΗ͂Σ UNISEF ΚΑΊ ΤΟΥ͂ ΔΟΞΙΆΔΗ ΤΩ͂Ν ἈΣΥΝΌΔΕΥΤΩΝ….

ὍΣΟ ΓΙΆ ΤΉΝ ΣΥΜΒΟΛΉ, ΣΕ ΌΛΟ ΑΥ̓ΤΌ, ΤΟΥ͂ ἙΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ͂ ΜΈ ΤΆ ΤΡΊΑ ὈΝΌΜΑΤΑ ΚΏΣΤΑΣ, ἜΚΤΩΡ, ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ, ΌΠΩΣ ΓΡΆΦΕΙ ΤΌ ΒΙΚΙΠΑΊΔΕΙΑ, ΟἸΚΟΝΟΜOΛΌΓΟΥ ΜΕΓΉΡ (ΣΑ͂Σ ΘΥΜΊΖΕΙ ΤΉΝ ΓΚΌΛΝΤΑ ;  ἘΝ ΤΆΞΕΙ ΚΑΤΑΛΆΒΑΤΕ ΤΉΝ ΚΑΤΑΓΩΓΉ…), ΠΡὌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΆ ΟἸΚΟΓΈΝΕΙΑ ῬΩΜΑΝΙΩΤΩ͂Ν ἙΒΡΑΊΩΝ. ΒΡΊΣΚΟΥΜΕ ΤΌ ἘΠΊΘΕΤΟ ΜΕΓΉΡ ΣΤΆ ἸΩΆΝΝΙΝΑ ἈΛΛΆ ΚΑΊ ΜΈ ΔΕΣΜΟΎΣ ΟἸΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΎΣ ΜΈ ΤΟΎΣ ΣΑΛΤΙΈΛ. ἘΝ ΠΑ͂ΣΗ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙ, ΔΙΑΒΑ͂ΣΤΕ ΤΊ ὙΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ ΓΙΆ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΨΈΛΗ» :

«Ο ΠΡΏΤΟΣ ΚΡΊΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΊΔΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΊΑΣ ΜΑΣ ΜΠΑΊΝΕΙ ΣΤΑ ΠΡΏΤΑ ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΜΑΣ…ΘΈΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΎΚΟΛΑ ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΗ ΜΈΘΟΔΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΚΆΘΕ ΈΞΙ ΜΉΝΕΣΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΎΜΕ ΌΤΙ ΚΑΝΈΝΑ ΠΑΙΔΊ ΔΕΝ ΜΈΝΕΙ ΠΊΣΩΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΆΡΡΗΚΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΤΙΣ ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΣΤΗ ΖΩΉ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΌΟΔΟ ΜΙΑΣ ΟΛΌΚΛΗΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ», ΚΑΤΑΛΉΓΕΙ Ο Κ. ΜΕΓΉΡ, «ΕΊΝΑΙ Η ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΉΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗ», ἈΠΌ ΤΌ ΘΈΜΑ «ΕΠΕΝΔΎΣΤΕ ΣΤΑ ΒΡΈΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΉΠΙΑ».

ΔΈΝ ΝΟΜΊΖΩ ΠΏΣ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΕΤΑΊΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ…

Υ.Γ. ΝΆ ὙΠΟΘΈΣΩ ΠΏΣ ΔΈΝ ΘΆ ΛΕΊΨΟΥΝ ΚΑΊ ΟἹ ἈΝΑΓΝΏΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩ͂Ν ΠΟΎ ΘΆ ΔΙΑΒΆΖΟΝΤΑΙ ἈΠΌ «ἘΚΛΕΚΤΆ» ΚΑΛΕΣΜΈΝΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ; ἼΣΩΣ ΚΆΠΟΥ ἘΚΕΙ͂ ΔΈΝΕΙ ΚΑΊ ΤΌ : …ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ…ΤΗΝ ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉΣ ΥΓΕΊΑΣ …
ΝΑΊ, ΝΑΊ ΔΈΝ ΚΆΝΩ ΚΑΝΈΝΑ ΛΆΘΟΣ. «ὍΛΑ,ΘΈΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ ΕἾΝΑΙ», ΛΈΝΕ…ΑΜΟΙΡΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: ΦΑΜΙΛΙΑ ΑΕ. ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΑΛΛΙΩΣ….. ΔΡΑΚΟΓΕΝΙΕΣ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Advertisement
Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Τέμπη: Η Μαρία Καρυστιανού ζητάει την υπογραφή μας στο ψήφισμα για την άρση ασυλίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΒΟΜΒΑ: Νομοθετούν τον θρησκευτικό γάμο ομοφυλοφίλων και τον Γονέα 1-2!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Έχουμε αλλαγή σκηνικού στις τάξεις της ΝΔ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ