19.1 C
Αθήνα
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024, 8:27
ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ, ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΑΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ!

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ, ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΑΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ! Με αφορμή τις αναφορές που θέλουν τον Ιωάννη Καποδίστρια να είναι μέλος μυστικών Στοών και Μασόνος,  το μπλογκ thesecretrealtruth βρήκε όπως ισχυρίζεται την επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος ο Καποδίστριας σε Δημόσιες Υπηρεσίες στην οποία και διαψεύδει την σχέση του  με τις “Μυστικές Εταιρείες”, όπως τις αποκαλούσε :

“ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ”!

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αριθ. 2953

Μυστική Εγκύκλιος

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς το Πανελλήνιον

Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.

Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.

Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.

Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.

Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.

Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.

Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.

Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ι.Α. Καποδίστριας

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, αναφέρει πως:

-Οι Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ακόμα κι εκείνον που ακολούθησε τις πρώτες Ελληνικές επιτυχίες στην Επανάσταση του 1821!

-ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ με τους Ευρωπαίους (σας θυμίζει κάτι;)!

Ταυτόχρονα, με αντρίκειο τρόπο και λεβεντιά, ζητάει:

-ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ και αρχικά, τις συστάσεις σε αυτούς: Πως Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Τα ακούνε αυτά ορισμένοι, που παριστάνουν και τους… πατριώτες;;;)!

Πως δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μυστικότητα, από τη στιγμή που υφίσταται επίσημο Ελληνικό Κράτος. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθούν τα παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!! Κι όμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!

Δεν ξέρουμε αν είναι ο μοναδικός: Η ουσία είναι πως τελικά, το θάρρος του εναντίον των “μυστικών εταιρειών”, μάλλον το πλήρωσε πολύ ακριβά! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, που απαντάει και στη μασονική φημολογία, που έχει κατατάξει ΚΑΙ τον Καποδίστρια στους… δικούς της…

ΠΗΓΉ

ΣΧΟΛΙΟ: ΘΑ ΤΟ ΠΩ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ… ΟΤΙ ΠΕΤΑΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΟΛΥΜΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ… ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ…. ΕΙΤΕ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΜΠΗΚΑΝ ΕΚΕΙ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ…

ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ, ΟΠΟΙΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ… ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΩΣ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ…

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΗΣΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ… ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΙ ΤΟΥΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ… ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ…

ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ “ΔΙΚΟΙ” ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ…

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ… ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΙΧΕ ΒΙΩΣΕΙ… ΗΘΕΛΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ, ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΦΗΣΑΝ… ΤΟ ΟΤΙ ΟΜΩΣ ΕΙΧΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΤΟΥΣ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕ ΩΣ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ….

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΠΟΙΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΡΟΛΟ ΕΧΕΙ ΠΑΙΞΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ… ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ… ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ….

ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ….

nikolaosanaximandros.gr

Advertisement

Επισκεφτείτε το κανάλι μου στο youtube αν ψάχνετε πραγματικά να βρείτε την αλήθεια… Η Ενημέρωση που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα κυρίαρχα ΜΜΕ… Υποστηρίξτε αυτόν τον αγώνα με την εγγραφή, τα κόσμια σχόλια και τα λάικ σας…

Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Ο Νίκολα Τέσλα αθέτησε τον όρκο του λίγο πριν από το θάνατό του και αποκάλυψε κάτι τρομακτικό

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Ποιος δολοφόνησε την Αυτοκρατορική Οικογενειακή Δυναστεία των Ρομανόφ; Μαντέψτε ποιος επέζησε! Ο Τραμπ λέει ότι είμαστε σε πόλεμο με έναν «αόρατο εχθρό»!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΤΙ ΕΓΙΝΕ – ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΥΣ “ΠΑΛΑΙΟΥΣ / ΑΡΧΑΙΟΥΣ” ΝΑΟΥΣ… ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ??

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ