12.6 C
Αθήνα
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, 10:23

ΑΠΟΨΕΙΣΡΟΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝΥΓΕΙΑ

Ανασκόπηση πολιτικής: Εμβόλια Covid-19.. Το αποτυχημένο πείραμα..

Ανασκόπηση πολιτικής: Εμβόλια Covid-19.. Το αποτυχημένο πείραμα.. Η ολοκληρωμένη διεπιστημονική ανασκόπηση της PANDA διαπίστωσε ότι ο μαζικός εμβολιασμός κατά της Covid-19 ήταν ένα αποτυχημένο πείραμα.

Τα μαζικά μέτρα δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν πάντα μια αντιστάθμιση μεταξύ των αναμενόμενων οφελών και των γνωστών και πιθανών κινδύνων ή βλαβών. Οι βλάβες περιλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμες, όσο και μακροπρόθεσμες ή βλάβες μεταξύ των γενεών (πχ. φτώχεια). Ξεχωριστά, πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι θεμελιώδεις πραγματικότητες έχουν αγνοηθεί σε μεγάλο μέρος της ανταπόκρισης για τη δημόσια υγεία στο συμβάν Covid-19, συμπεριλαμβανομένου του μαζικού εμβολιασμού.

Τα εμβόλια, όπως όλα τα φάρμακα, έχουν πιθανούς κινδύνους και οφέλη. Όταν εισάγεται μια νέα κατηγορία φαρμάκων, οι κίνδυνοι βλάβης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα πέρα ​​από τη διάρκεια των υφιστάμενων μελετών. Τέτοιες ανησυχίες ισχύουν ιδιαίτερα για τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες, στις οποίες οι επιπτώσεις είναι λιγότερο προβλέψιμες και μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη. Η συνολική αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου θα πρέπει πάντα να αξιολογείται μέσω της μέτρησης της επίδρασής του στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες και να αναφέρεται ως τέτοια όταν εξετάζεται για μαζική χρήση.

Όπου χρησιμοποιούνται μαζικά φάρμακα σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ο αποδεκτός πήχης αποδείξεων για τη διασφάλιση του οφέλους και την αποφυγή του κινδύνου γίνεται υψηλότερος. Για να δικαιολογηθεί πλήρως η συγκατάθεση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη αποκάλυψη όλων των γνωστών κινδύνων και να ξεκαθαρίζει τυχόν τομείς με σημαντικά πιθανά άγνωστα στοιχεία. Οποιοσδήποτε εξαναγκασμός, αναθεώρηση των βασικών αρχών της δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαράδεκτος.

Η PANDA θεωρεί ότι τα εμβόλια Covid-19 θα πρέπει να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλη μαζική παρέμβαση και ότι όλη η εφαρμογή θα πρέπει να υπόκειται σε αυτές τις βασικές, ευρέως αποδεκτές αρχές.

Σε αυτό το έγγραφο, η PANDA αναφέρεται σε αυτά τα προϊόντα ως “εμβόλια”, σύμφωνα με την ευρέως χρησιμοποιούμενη ορολογία. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως επιδοκιμασία του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση αυτών των προϊόντων ως εμβολίων για να δικαιολογηθεί η ρυθμιστική τους μεταχείριση – ιδίως όσον αφορά την έλλειψη προκλινικών μελετών.

Η νέα φύση αυτών των προϊόντων, ιδίως ότι δρουν ως προφάρμακο που καθοδηγεί τον οργανισμό να δημιουργήσει τον αντιγονικό παράγοντα, θα έπρεπε να έχει μετριάσει αυτήν την προσέγγιση, όπως θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι τα λιπονανοσωματίδια (στην περίπτωση των mRNA προϊόντων) σχεδιάστηκαν για – και στην πραγματικότητα το κάνουν – να διανεμηθούν ευρέως σε όλο το σώμα.

Ως προς αυτό:

Οι κίνδυνοι από τον SARS-CoV-2 για την πλειοψηφία του πληθυσμού έχουν υπερεκτιμηθεί πάρα πολύ.

 • Ο SARS-CoV-2 παρουσιάζει αμελητέο κίνδυνο για τη μεγάλη πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού. Ενέχει κίνδυνο πρωτίστως για ηλικιωμένους, μεταβολικά μη υγιή και ανοσοκατεσταλμένα άτομα.
 • Πολλά άτομα είχαν ήδη έναν βαθμό ανοσίας που αποκτήθηκε μέσω προηγούμενων συναντήσεων με παρόμοιους ιούς. Επιπλέον, όσοι έχουν μολυνθεί αναπτύσσουν περαιτέρω φυσική ανοσία έναντι σοβαρής νόσου, η οποία φαίνεται να είναι πιο ευέλικτη και ανθεκτική από οποιαδήποτε προστασία που αποκτάται μέσω του εμβολιασμού κατά της Covid-19. Αυτό είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες που βασίζονται σε προηγούμενη ανοσολογική γνώση.
 • Ως εκ τούτου, η καινοτομία του ιού και η σοβαρότητά του φαίνεται να έχουν υπερεκτιμηθεί και ενώ η έκτακτη και εθελοντική χρήση ταχέως αναπτυσσόμενων προϊόντων στους ευάλωτους μπορεί να φαίνεται δικαιολογημένη, η μαζική χορήγηση σε ολόκληρο το πληθυσμό προϊόντων για τα οποία δεν υπάρχουν μακροχρόνια δεδομένα ασφάλειας, παραμένει μια ακατάλληλη στρατηγική.

Τα εμβόλια Covid-19 δεν έχουν παραδοθεί όσον αφορά την πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης.

 • Αυτά τα προϊόντα σαφώς δεν εμποδίζουν τη μετάδοση. Δεν θα έπρεπε ποτέ να αναμένεται ότι θα το κάνουν, λόγω του μηχανισμού δράσης τους (δηλαδή τη δημιουργία αντισωμάτων που μεταδίδονται στο αίμα, όταν – όπως και με άλλους αναπνευστικούς ιούς – οι πρωταρχικές ανοσοποιητικές άμυνες βρίσκονται στους βλεννογόνους που καλύπτουν την ανώτερη αναπνευστική οδό και τους πνεύμονες).
 • Ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι η εξαιρετικά στενή ανοσολογική απόκριση που δημιουργήθηκε θα καθιστούσε αυτά τα προϊόντα στην καλύτερη περίπτωση αναποτελεσματικά έναντι ενός γρήγορα μεταλλασσόμενου ιού και στη χειρότερη πραγματικά επιβλαβή σε ατομικό ή πληθυσμιακό επίπεδο, λόγω της πίεσης επιλογής που προκαλείται από το εμβόλιο στην εξέλιξη του ιού.
 • Για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας κατάλληλα ελεγχόμενων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών επαρκούς μεγέθους και διάρκειας, είναι επί του παρόντος αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί η αποτελεσματικότητα, εάν υπάρχει, των εμβολίων Covid-19, ειδικά κατά των από όλες τις αιτίες (και όχι μόνο από την ονομαζόμενη “λόγω Covid”) νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι διαθέσιμες μελέτες που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα είναι αδύναμες, ιδιαίτερα λόγω της μικρής διάρκειας συλλογής δεδομένων. Τα αποδεικτικά στοιχεία του πραγματικού κόσμου που εκτείνονται πέραν των 6 μηνών συλλογής δεδομένων είναι απολύτως συνεπή με μηδενική ή αρνητική αποτελεσματικότητα.
 • Ένα αποτελεσματικό εμβόλιο αναμένεται να οδηγήσει σε σαφή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εμβολιαστικής κάλυψης και της επιβάρυνσης της Covid. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται το αντίθετο. Σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (πχ. Ινδία και Αφρικανικά έθνη συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής), όπου η απορρόφηση ήταν πολύ χαμηλότερη από ό,τι στον κόσμο με υψηλότερο εισόδημα, η πανδημία φαίνεται εντελώς “τελειωμένη”. Καμία από αυτές τις παρατηρήσεις δεν είναι συμβατή με αυτά τα προϊόντα να είναι είτε αποτελεσματικά, είτε απαραίτητα.

Τα σήματα ασφαλείας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά.

 • Η υπόθεση των ρυθμιστικών αρχών ότι τα προϊόντα mRNA θα συμπεριφέρονταν παρόμοια με τα πιο παραδοσιακά προϊόντα εμβολίου απλώς και μόνο λόγω της εφαρμογής της ετικέτας “εμβόλιο” – επιτρέποντας έτσι την παράλειψη σημαντικών τμημάτων της προκλινικής έρευνας – ήταν βαθιά εσφαλμένη. Είχε ως αποτέλεσμα δισεκατομμύρια κόσμου να έχουν εμβολιαστεί με πολλαπλές δόσεις ενός προϊόντος για το οποίο υπάρχει ένας απαράδεκτος αριθμός σημαντικών αγνώστων παραγόντων.
 • Η βάση δεδομένων των CDC VAERS των ΗΠΑ είναι ένα σύστημα σηματοδότησης για ανεπιθύμητα συμβάντα , το οποίο τα CDC είναι νομικά υποχρεωμένα να διατηρούν σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Είναι κακούργημα η εισαγωγή ψευδών αρχείων. Αυτή η επίσημη βάση δεδομένων έχει υποδείξει πολλαπλά σήματα ανησυχίας για την ασφάλεια, τάξεις μεγέθους υψηλότερες από ό,τι έχουμε δει ποτέ με προηγούμενα εμβόλια.
 • Αυτές οι ανησυχίες καλύπτουν κάθε σωματικό σύστημα, κυρίως ανωμαλίες πήξης που προκαλούν εγκεφαλικάκαρδιακά επεισόδια και διάφορα άλλα θρομβοεμβολικά φαινόμενα, μυοκαρδίτιδα (ειδικά σε νεαρούς άνδρες), ανωμαλίες του αναπαραγωγικού συστήματος και αυτοάνοσες διαταραχές. Έχει τεκμηριωθεί μια περίοδος ανοσοκαταστολής μετά την ένεση και αυτό προκαλεί προφανείς ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα αυξημένων κινδύνων μόλυνσης και κακοήθειας.
 • Ενώ οι αιτιακοί μηχανισμοί εξακολουθούν να διευκρινίζονται, είναι σαφές ότι υπάρχει βλάβη. Για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας κατάλληλα ελεγχόμενων Ιατρικών Αποδείξεων Επιπέδου 1 (ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές επαρκούς μεγέθους και διάρκειας), είναι επί του παρόντος αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί το μέγεθος της βλάβης. Ακόμα κι έτσι, τα πρώιμα διαθέσιμα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι συνολικές βλάβες είναι πιθανό να υπερτερούν σημαντικά των οφελών.
 • Σε κάθε μεγάλη δικαιοδοσία, οι τραυματίες δεν μπορούν να αναζητήσουν νομική αποκατάσταση από τους κατασκευαστές που απολαμβάνουν ευρείας κλίμακας προστασίας μέσω αποζημιώσεων στις συμβάσεις τους με τις κυβερνήσεις. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα τρομακτική κατάσταση, δεδομένων των αγνώστων που σχετίζονται με το προϊόν και της έκτασης του εξαναγκασμού και των εντολών που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η έκταση της βλάβης με βάση δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού, επειδή όλες αυτές οι βλάβες έχουν αγνοηθεί και συγκαλυφθεί από αμέτρητες παραβιασμένες οντότητες, όπως ο Τύπος, οι υπηρεσίες υγείας και τα ιατρικά περιοδικά. Επιπλέον, αυτές οι βλάβες μπλέκονται με την τεράστια ζημιά στη δημόσια υγεία που προκαλείται από τα lockdown και τους θανάτους που προκαλούνται από ακατάλληλες ιατρικές πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανικόβλητης αντίδρασης στην Covid-19.
 • Κατά την αξιολόγηση των βλαβών είναι σημαντικό να παραμείνουμε αντικειμενικοί και είναι εξίσου σημαντικό να αποφεύγουμε τις υπερβολικές αναφορές σε βλάβες, όσο και να αποφεύγουμε την υποεκτίμησή τους. Συγκεκριμένα, η Σουηδία έχει εμβολιάσει το 87% των ενηλίκων της με αυτά τα προϊόντα χωρίς -προφανώς και μέχρι στιγμής τουλάχιστον- να δει τα ίδια έντονα επίπεδα υπερβάλλουσας θνησιμότητας που είναι εμφανή σε πολλές άλλες χώρες, οι λόγοι της οποίας είναι ακόμη ασαφείς.

Οι απαντήσεις των κυβερνήσεων και των θεσμών τους φαίνεται να οδηγήθηκαν από πολιτικές -και όχι επιστημονικές- επιταγές.

 • Οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να επιβάλουν μια σχεδιασμένη απάντηση στην πανδημία με τη μορφή του προγράμματος μαζικού εμβολιασμού, το οποίο ακολούθησε γρήγορα τα δρακόντεια και επιβλαβή lockdown που επέβαλαν. Για το σκοπό αυτό, πίεσαν ακατάλληλα τις ρυθμιστικές αρχές και εξανάγκασαν τους πληθυσμούς τους χρησιμοποιώντας τακτικές που παραβιάζουν τους ηθικούς κανόνες και τις κεντρικές αρχές της δημόσιας υγείας.
 • Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές δεν ήταν διαφανείς σχετικά με τα δεδομένα που διατηρούν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των προϊόντων. Για παράδειγμα, πρώτον, αρκετοί καταξιωμένοι επιστήμονες εντόπισαν ανωμαλίες στα δεδομένα των δοκιμών της Pfizer, ωστόσο ο FDA αρνήθηκε να παράσχει τα δεδομένα στα οποία στήριξαν την άδειά τους σε οποιοδήποτε εύλογο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών δεδομένων από τις ίδιες τις δοκιμές. Δεύτερον, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για διάστημα άνω των 400 ημερών, τα CDC αρνήθηκαν επίσης να δημοσιοποιήσουν πληροφορίες ανεπιθύμητων ενεργειών που συγκεντρώθηκαν από περισσότερους από 10 εκατομμύρια λήπτες εμβολίων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή “V-Safe” για smartphone και το έκαναν μόνο ως απάντηση σε πολλαπλές αγωγές.
 • Όταν συνδυάζονται με τις εκτεταμένες συγκρούσεις συμφερόντων της επιτροπής έγκρισης του FDA και την έλλειψη βιοκατανεμητικών, φαρμακοδυναμικών και φαρμακοκινητικών μελετών σε αυτή τη νέα κατηγορία προϊόντων, τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί είναι σαφώς ασύμβατα με τη χρήση ενός εμβολίου σε ολόκληρο τον πληθυσμό ακόμη και χορηγούμενο εθελοντικά, πόσο μάλλον σε υποχρεωτική βάση.

Συμπέρασμα

Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν την προσεκτική εθελοντική χρήση των εμβολίων Covid-19 με πλήρως ενημερωμένη συγκατάθεση στις πιο ευάλωτες ομάδες, αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε ακλόνητα στοιχεία για το συνολικό όφελος για την υγεία του κάθε ατόμου.

Αυτά τα προϊόντα θα έπρεπε να έχουν αντένδειξη για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού για τον οποίο η συνολική καθαρή αναλογία οφέλους-κινδύνου είναι είτε μηδενική, είτε περιορισμένη και βραχύβια, με αποτελεσματικότητα έναντι του κινδύνου μόλυνσης να γίνεται αρνητική μετά από έξι μήνες και άγνωστο μακροπρόθεσμο προφίλ ασφάλειας.

Τα μέτρα που πάρθηκαν για την εντολή ή τον εξαναγκασμό των πληθυσμών να λάβουν τις ενέσεις ήταν εντελώς αδικαιολόγητα από την άποψη της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποδηλώνουν μια πολιτικά προσανατολισμένη ή κερδοσκοπική ατζέντα.

Δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση για την επείγουσα διάθεση αυτών των προϊόντων στον γενικό πληθυσμό. Αυτό αντιπροσωπεύει μια τεράστια αποτυχία της ρυθμιστικής εποπτείας και απαιτούνται αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά.

Advertisement
Advertisement

Σχετικές αναρτήσεις

Γιατί δεν ανατινάζουμε το σύστημα;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Περί της BLACK ROCK το ανάγνωσμα μια BlackFriday ανήμερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΛΛΗΝΑΣ»! ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ «ΕΛΛΑΔΙΤΗΣ» (ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;)! ΩΣ ΤΟ 2024 ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΔΑ» ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.